Konec 2. světové války -Osvobození obce

10.12.2015 22:54

Naše obec je hladce osvobozena, zapsal si stanislavický kronikář. Zdroj: z kroniky obce Stanislavice. Kroniky se po válce začaly psát později a dopisovaly se zpětně, a to v době, kdy už moc nad republikou převzali komunisté.

Také stanislavický kronikář dopsal události sklonku války, osvobození a  ustanovení nové vlády v této malé obci na základě písemných dokladů a vzpomínek zdejších občanů až po svém jmenování do funkce v březnu roku 1950. Přiná- šíme autentický přepis záznamu. Německá armáda ustupuje Počasí od začátku roku je celkem příznivé, zima je mírná, sněhu málo, v březnu se střídá sníh s deštěm. Válka nezdá se ještě skončit, vláda třetí říše nacistického německa si sjednává respekt vším možným a  tak vidíme na rozcestí u  školy po pravé straně silnice na dubu viset oběšeného zbě- ha, domobrany na výstrahu všemu obyvatelstvu i  samým nacistickým vojákům. Fronta se přibližuje, dunění děl které bylo slyšet daleko na severu se přiblížilo a je slyšet ve směru Bohumína. Německá armáda se přesunuje či lépe řečeno ustupuje. Je druhá polovice dubna pochmůrné počasí, ráno mlhy a  deště. Na silnicích Čes. Těšín – Frýdek a Čes. Těšín – Ostrava je velmi čilý ruch, nacistická armáda se rychle přesunuje na jihozápad. Ani první den května nepřinesl nic zvláštního jen dunění děl umlkla což nasvědčuje, že fronta se přesunula. Druhý den května vojáci nacistických nadlidí strhávají dráty telefonního vedení a sloupy řežou je to neklamný důkaz, že fronta se nezadržitelně přisunuje. Třetí den května ráno, prší je plno bláta a vody a v obci je jen pár nacistických nadlidí v uniformách nacistické armády. V jedenáct hodin dopoledne se nacisté stáhli na kostelec. Rusi přišli ze tří stran v 11.30 V  jedenáct hodin třicet minut se objevují první vojáci Rudé armády, jdou třemi směry ato: od Jerusaléma směrem do hlubokého dolů a do č.p. 82 a 83, z bučiny kolem č.p. 9 smě- rem k mostu a třetí kolem silnice od Albrechtic ke škole a na kostelec. Od kostelce se pokoušejí nacisté kulometní palbou zastavit postup vítězné rudoarmějce ale dělostřelectvo od červenek statku v  Albrechticích několika ranami umlčují toto kulometné hnízdo. Naše obec je hladce osvobozena dne 3. května 1945 v odpoledních hodinách. Po válce – výběr z zápisů V  říjnu a  listopadu byla provedena první rehabilitace obyvatelstva majícího v době záboru německem německou státní příslušnost. V  červnu byl obnoven hasičský sbor, jehož starostou se stal Gustav Třinecký, horník v.v. Dobrovolný hasičský sbor převzal ruční stříkačky a dvě zbrojnice. Slezská matice Osvěty lidové pro Těšínsko a Hlučínsko odbor v místě je znovu obnoven a předsedou zvolen Karel Bubík, horník v.v. Odbor M.O.L. znovu zřídila knihovnu, která je umístěna ve škole a koncem roku čítá tato 86 knih. Při odboru M.O.L. je znovu obnoven divadelní spolek jejímž předsedou se stává František Mravčík, listonoš. Občan Pavel Folda provozuje živnost truhlářskou, Alois Duda, kovářskou, Alois Stoklasa, obchod smíšeným zbožím. Josef Halfar, mlynářskou, Antonín Trzyniecki hostinskou a  Albert Patiorek rovněž hostinskou, od 26. září. Jiné živnosti v obci nejsou, lihovar není v provozu. Vznikly Lidové milice Ihned po osvobozením obce nastoupili občané: Karel Stuchlík, Oskar Kula, Alois Kula, Teodor Mravčík, Alois Stoklasa, František Hrnčiřík, Rudolf Bubík, Jan Mitrenga, Jan Pohludka do služby lidové milice. Udržovali pořádek a  zajiš- ťovali bezpečnost v  obci. V  bytě Aloise Stoklasy, obchodníka byl v  den osvobození mezi členy lidové milice utvořen první místní národní výbor a  to osmi členný.... (Následuje popis nového vedení v  čele s  obchodníkem Aloisem Stoklasou a  rozšíření řad Lidových milicí, ale z řádků v kronice je zřejmé, že dochází od samého začátku k  vyhroceným sporům mezi novým vedením obce.) ... Po dvanácti dnech od osvobození dochází k  volbě nového předsedy národního výboru neboť proti úřadujícímu předsedovi byly občanstvem vznášeny námitky. Druhým předsedou se stává Rudolf Bubík, lesní dělník. Úřadovna MNV se přesunula začátkem září do budovy č.p. 87. Tato budova podlehla konfiskátu... Do vězení šel jen jeden V  roce 1946 dochází k  poslední etapě rehabilitace Stanislavických. Všichni občané byli prověřeni a udě- leno jim osvědčení o státním občanství republiky Československé. Pouze jeden občan obce byl souzen pro kolaborantství a odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu pěti let. 

 

Kdo byl Karel Dona? Kronikář obce Karel Dona se narodil 27. ledna 1913 horníkovi Josefovi a Marii, dceři obuvníka. Studoval gymnázium, to však pro nedostatek financí v rodině nedokončil. Nakonec se vyučil v  Českém Těšíně elektrotechnikem. Pracoval na šachtě, od roku 1933 při stavbě státní silnice Český Těšín – Ostrava. V době druhé světové války se ocitl v  Německu, Francii, Itálii, Africe, Beneluxu, Sovětském svazu a dalších zemích. Po válce pracoval v železárnách v Třinci a žil v domě č.p. 82.